Байгаль орчны тасаг

Байгаль орчны тасаг нь тасгийн дарга Н.Оюунцэцэг, байгаль хамгаалагч Э.Энхбаатар, байгаль хамгаалагч Э.Няндагсүрэн нарын бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.